Wiadomość ze strony www.frrp.pl
INSTRUMENT FINANSOWY - POŻYCZKA dla MŚP
 
   

POŻYCZKI DLA FIRM 
do 1 000 000,00 zł

 

 Oprocentowanie:

preferencyjne 1,87 % w skali roku  - pożyczki z pomocą de minimis.

· rynkowe od 2,87% w skali roku - dla pozostałych przedsiębiorstw. Oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metod ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka. 

Wysokość pożyczki:

 

 

 

od 10 000,00 zł do 1 000 000,00 zł

 

 

 

Okres trwania pożyczki:

 

Pożyczka może być udzielona maksymalnie na okres 5 lat.

 

Okres karencji w spłacie kapitału może wynosić do 6 miesięcy.

 

 

Przeznaczenie:

1. Rodzaje udzielanych pożyczek:

    • inwestycyjna związana z rozruchem lub z rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej
    • inwestycyjno - obrotowa ( kapitał obrotowy  do wysokości 50%)

2.Pożyczka może być wykorzystana na:

    • rozwój dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa,
    • realizację nowych projektów, a także przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania,
    • zakup nowoczesnego sprzętu, maszyn oraz linii do produkcji.

 Prowizje:

Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

Efektem wdrożenia projektu będzie udzielenie wsparcia finansowego w postaci pożyczki dla 46 podmiotów gospodarczych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Pożyczka jest udzielana w ramach Umowy Operacyjnej nr:
2/RPSW/12617/2018/IV/DIF/086 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizowanej w ramach projektu „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” pod marką Przedsiębiorcze Świętokrzyskie w celu realizacji Strategii inwestycyjnej w zakresie Działania 2.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w osi priorytetowej II Konkurencyjna Gospodarka. Wartość projektu 245,60 mln, w tym: wkład UE 208,80 mln i wkład krajowy 36,80 mln.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.


Załączniki: