Wiadomość ze strony www.frrp.pl
INSTRUMENT FINANSOWY - POŻYCZKA dla MŚP - 2018-04-03
 

POŻYCZKI DLA FIRM 
do 1 000 000,00 zł

 Pożyczki na start i rozwój mikro, małych i średnich firm

      z województwa świętokrzyskiego.


Oprocentowanie:

 • preferencyjne 1,87% w skali roku - pożyczki z pomocą de minimis.
 • rynkowe od 2,87 % w skali roku - dla pozostałych przedsiębiorstw.  Oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metod ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.

Wysokość pożyczki:

 

od 10 000,00 zł do 1 000 000,00 zł


Okres trwania pożyczki:

Pożyczka może być udzielona maksymalnie na okres 5 lat, okres karencji w spłacie kapitału może wynosić do 6 miesięcy.

Przeznaczenie:

1. Rodzaje udzielanych pożyczek:

  • inwestycyjna związana z rozruchem lub z rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej
  • inwestycyjno - obrotowa ( kapitał obrotowy  do wysokości 50%)

2.Pożyczka może być wykorzystana na:

  • rozwój dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa,
  • realizację nowych projektów, a także przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania,
  • zakup nowoczesnego sprzętu, maszyn oraz linii do produkcji.

 Prowizje:

Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

 Efektem wdrożenia projektu będzie udzielenie wsparcia finansowego w postaci pożyczki dla 46 podmiotów gospodarczych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Pożyczka jest udzielana w ramach Umowy Operacyjnej nr: 2/RPSW/12617/2018/IV/DIF/086
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizowanej w ramach projektu „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” pod marką Przedsiębiorcze świętokrzyskie w celu realizacji Strategii inwestycyjnej w zakresie Działania 2.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w osi priorytetowej II Konkurencyjna Gospodarka. Wartość projektu 245,60 mln, w tym: wkład UE 208,80 mln i wkład krajowy 36,80 mln.
Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

http://www.frrp.pl/index1.php?go=instrument_finansowy__pozyczka