szukaj 
poniedziałek, 6 lipca 2020 r.
imieniny obchodzą: Dominika, Łucja
mapa serwisu | kanały RSS | zapytanie   
o fundacji
projekty
stypendia
dotacje"
pożyczki
galeria
kontakt
kontakt
strona główna
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW / BENEFICJENTÓW

Strona główna » RODO » KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIE...

 

Klauzula informacyjna dla klientów/beneficjentów

 

 (klientów / beneficjentów Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica w związku z pozyskiwaniem danych osobowych)

Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 

1. Administratorem państwa danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica, tel: 413538167, email: frrpierzchnica@republika.pl której przedstawicielem jest Dyrektor Jednostki, zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, NIP, numer i seria dowodu osobistego, adresy poczty elektronicznej i numer telefonu, wykształcenie, zawód, imiona i daty urodzenia współmałżonka i dzieci. Telefon kontaktowy do administratora tel: 413538167 email: frrpierzchnica@republika.pl

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Anna Rubinkiewicz– Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: abcrodo@op.pl lub pod numerem telefonu:  602779754;

3. Dane osobowe beneficjentów przetwarzane będą w związku z realizacją wniosku/ zgłoszenia do projektu/ zawartej z beneficjentem umowy o pracę.

(lub Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji ……Nazwa Projektu…………. w szczególności w celu realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu )

Odbiorcą danych beneficjentów będą podmioty wskazane w przepisach prawa i przepisach określających działania przewidziane w projektach unijnych realizowanych przez SRWŚ.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy określające działania przewidziane w projektach unijnych realizowanych przez SRWŚ

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie obowiązków ciążących na Administratorze Danych Osobowych w zakresie realizacji ( nazwa programu ), w tym w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości, raportowania oraz działań informacyjno-promocyjnych, w tym zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie w ramach Programu;

6. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora (Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica, tel: 413538167, email: frrpierzchnica@republika.pl) - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO wynikający z Rozporządzenia ogólnego i Ustawy Wdrożeniowej;

7. Beneficjenci posiadają prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku
z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych

c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

6. Dane osobowe beneficjentów będą przechowywane przez czas trwania umowy/ projektu w Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

7. Dane beneficjentów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

Prezes Zarządu

   |    Do góry    |    Strona główna    |O fundacji |  Projekty |  Stypendia |  Dotacje |  Pożyczki ze środków własnych |  Galeria |  Kontakt |  Strona główna