szukaj 
sobota, 8 sierpnia 2020 r.
imieniny obchodzą: Iza, Seweryn
mapa serwisu | kanały RSS | zapytanie   
o fundacji
projekty
stypendia
dotacje"
pożyczki
galeria
kontakt
kontakt
strona główna
Lokalny Fundusz Pożyczkowy jako zwrotne wsparcie finansowe dla MIKROPRZEDSIĘBIORSTW.

Strona główna » Pożyczki » Lokalny Fundusz Pożyczkowy jak...

Pożyczki są udzielane w ramach projektu realizowanego na podstawie umowy nr DPR-VIII.043.37.2016/2 podpisanej pomiędzy Fundacją Rozwoju Regionu Pierzchnica a Województwem Świętokrzyskim w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjentów środków projektu:
"Lokalny Fundusz Pożyczkowy jako zwrotne wsparcie finansowe dla MIKROPRZEDSIĘBIORSTW"
zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.3 "Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych", Osi priorytetowej 1.


Pożyczki na start i rozwój mikro, małych i średnich firm z województwa świętokrzyskiego.
Wysokość pożyczki:
Od 10.000,00 zł do 300.000,00 zł
Okres:
Pożyczka może być udzielona maksymalnie na okres 5 lat, a okres karencji w spłacie kapitału może wynosić do 6 miesięcy.
Przeznaczenie:
Pożyczka może być wykorzystana wyłącznie na przedsięwzięcia związane z uruchomieniem, rozwinięciem bądź z rozszerzeniem zakresu działalności. Przedsiębiorca jest zobowiązany w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania środków do udokumentowania ich wydatkowania zgodnie z umową pożyczki (faktury, rachunki oraz inne dowody księgowe wraz z potwierdzeniem zapłaty).
Rodzaje: pożyczki inwestycyjne, obrotowe i inwestycyjno-obrotowe.
Oprocentowanie pożyczki:
Oprocentowanie pożyczki jest zmienne. Wysokość oprocentowania wynosi 4% w skali roku. Oprocentowanie nie może być niższe niż stopa referencyjna obliczona przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metod ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.
Prowizja:
Fundacja nie pobiera prowizji za udzielenie pożyczki, opłaty wstępnej za rozpatrzenie wniosku oraz wcześniejszą spłatę pożyczki.
Zabezpieczenie:
Podstawowym zabezpieczeniem jest weksel in blanco wystawiany przez pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowym zabezpieczeniem może być:notarialne ustanowienie hipoteki na nieruchomości, poręczenie przez osoby fizyczne lub prawne, przewłaszczenie rzeczy. O formie zabezpieczenia decyduje Zarząd Fundacji.
Niezbędne załączniki:   |    Do góry    |    Strona główna    |O fundacji |  Projekty |  Stypendia |  Dotacje |  Pożyczki ze środków własnych |  Galeria |  Kontakt |  Strona główna