szukaj 
wtorek, 2 czerwca 2020 r.
imieniny obchodzą: Marianna, Marzena
mapa serwisu | kanały RSS | zapytanie   
o fundacji
projekty
stypendia
dotacje"
pożyczki
galeria
kontakt
kontakt
strona główna
Pożyczki na start i rozwój mikro, małych i średnich firm oraz poprawę płynności w związku z konsekwencjami epidemii COVID - 19 z województwa świętokrzyskiego.

                                                                

 

POŻYCZKI DLA FIRM 

do 1.000.000,00 zł

Pożyczki na start i rozwój mikro, małych i średnich firm
oraz poprawę płynności w związku z konsekwencjami epidemii COVID - 19 z województwa świętokrzyskiego.

 Oprocentowanie:

· na zasadach korzystniejszych niż rynkowe w wysokości 0% - pożyczki z pomocą de minimis.

· na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19,  Oprocentowanie pożyczki z pomocą publiczną wynosi:

 2,09 % - w pierwszym roku trwania pożyczki.

 2,34 % - w drugim i trzecim roku trwania pożyczki.

 2,84% - w czwartym, piątym i szóstym roku trwania pożyczki.

· rynkowe od 2,84% w skali roku - dla  pozostałych przedsiębiorstw. Oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metod ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.

Wysokość pożyczki:     

Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki więcej niż jedną Jednostkową Pożyczkę, z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielonych jednemu Ostatecznemu Odbiorcy nie przekroczy 1.000.000,00 zł.

 Okres trwania pożyczki:

Okres spłaty Pożyczki  nie może być dłuższy niż 72 miesiące.

Maksymalna karencja standardowa w spłacie kapitału Pożyczki dla MŚP wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja standardowa nie wydłuża okresu spłaty Pożyczki dla MŚP.

  Przeznaczenie:

W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje na wczesnym etapie funkcjonowania jak i na późniejszym etapie działalności na rynku na terenie województwa świętokrzyskiego, mające na celu wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych, wdrażających nowe lub istotnie ulepszone produkty lub usługi, m.in. poprzez inwestycje związane z:

· dostarczeniem kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch;

· możliwością pozyskania kapitału na rozszerzenie działalności;

· pozyskaniem kapitału na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów, a także przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania;

· zakupem nowoczesnego sprzętu, maszyn oraz linii do produkcji (w tym wdrożenie TIK w przedsiębiorstwach);

·  sfinansowaniem kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Zabezpieczenie pożyczki:

Dla Jednostkowych Pożyczek o wartości do 100.000,00 zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco. Jednak Pożyczkodawca może zastosować dodatkowe zabezpieczenie, jeśli wyniki oceny wniosku i przedsiębiorcy wskazują na bezwzględną konieczność jego zastosowania.

1) Dodatkowym zabezpieczeniem pożyczki może być:

a) przewłaszczenie rzeczy, w tym także finansowanych ze środków pożyczki z uwzględnieniem wartości rzeczy przewłaszczanych,

b) ustanowienie hipoteki na nieruchomości (koniecznym warunkiem jest posiadanie urządzonej księgi wieczystej),

c) poręczenie osób fizycznych  lub prawnych,

d) inne.

 Rozliczenie pożyczki:

 Wydatkowanie środków z pożyczki musi nastąpić w terminie do 90 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki.W uzasadnionych przypadkach Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie do 270 dni na wniosek Pożyczkobiorcy.

 Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego.

 Od środków Pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą.


 


   |    Do góry    |    Strona główna    |O fundacji |  Projekty |  Stypendia |  Dotacje |  Pożyczki ze środków własnych |  Galeria |  Kontakt |  Strona główna